ข้อตกลงพันธมิตร

ข้อตกลงพันธมิตรก่อนทำการสมัคร (ระบบอุปถัมภ์)

ข้อปฏิบัติ และคุณสมบัติพันธมิตรธุรกิจกรณิการ์เทวี
1.1. บริษัทให้อิสระแก่ทุก เชื้อชาติ สัญชาติ ลัทธิการเมือง หรือศาสนา โดยไม่แบ่งแยก โดยผู้สมัครต้องมีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร โดยกรอกรายละเอียดตามบัตรประจำตัวประชาชน/ พาสปอร์ต และสมุดบัญชีธนาคารในการสมัคร (สามารถส่งหลักฐานโดยตรงให้บริษัทผ่านช่องทาง ไลน์ @thewie)
1.2. ทั้งนี้ผู้สมัครใหม่ต้องมี “ผู้สปอนเซอร์/ผู้แนะนำ”
1.3. บริษัทจะทำการยืนยัน หลังตรวจสอบเอกสารและรายละเอียดตามเงื่อนไขการสมัครครบถ้วนแล้ว จึงปลดล็อคเพื่อให้พันธมิตรรับสิทธิ์ตามแผนงาน
1.4. ต้องไม่เป็นลูกจ้างของบริษัทขายตรงในขณะสมัคร หรือตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตเป็นพันธมิตรธุรกิจกรณิการ์เทวี
1.5. ต้องไม่เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุก หรือถูกคุมขังในทัณฑสถานใด ๆ ประกอบธุรกิจโดยผิดกฎหมาย หนีภาษี หลอกลวงลูกค้า หรือความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวง

พันธมิตรที่ทำการลงทะเบียนครบถ้วนตามคุณสมบัติที่บริษัทตั้งไว้เท่านั้น จึงมีสิทธิ์รับผลตอบแทนตามแผนธุรกิจรายได้เชิงรับ และรวมถึงสามารถให้การสปอนเซอร์แก่พันธมิตรรายอื่นๆได้2. ข้อห้ามพันธมิตรธุรกิจกรณิการเทวี
2.1. กล่าวอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์ แผนการตลาดหรือจัดจำหน่ายเกินกว่าที่คณะกรรมการอาหารและยาของทุกประเทศกำหนดไว้
2.2. จำหน่ายต่ำกว่าราคาที่บริษัทกำหนดไว้
2.3. ใช้โลโก้ลิขสิทธิ์ของบริษัทในทางมิชอบ หรือกระทำการใดๆให้บริษัทเสื่อมเสีย
2.4. กระทำการซื้อขายข้ามกลุ่มหรือสายงาน ซึ่งมิได้สปอนเซอร์เองหรือจากทีมงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
2.5. กระทำการค้าโดย การหลอกลวงหรือขัดต่อกฎหมาย ใช้วิธีการลวงล่อให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคในด้านราคา บริการ และสิทธิพิเศษอื่นใดที่ผู้บริโภคควรได้รับ
2.6. ชักจูงพันธมิตรสายงานอื่นให้เปลี่ยนสายการสปอนเซอร์ เปลี่ยนหรือละทิ้งสถานภาพการเป็นพันธมิตรเก่าแล้วสมัครสมาชิกใหม่กับตน

3. การรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์กรณิการ์เทวี
3.1. การจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรณิการ์เทวี ต้องมีใบเสร็จซื้อ-ขายที่ถูกต้อง จากบริษัทแนบไปกับสินค้า
3.2. บริษัทรับประกันความพึงพอใจ ประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ตรงตามฉลากบรรจุภัณฑ์ และยินดีรับเปลี่ยนคืนผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใน 15 วัน นับจากที่ได้รับหนังสือแสดงเจตนาคืนผลิตภัณฑ์ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากทางบริษัทโดยตรง
3.3. พันธมิตรต้องแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัททราบ และจัดส่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวคืนสู่บริษัทภายใน 7 วัน นับจากวันรับผลิตภัณฑ์ หลังจากนั้นบริษัทจะทำการจัดส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่พันธมิตรภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแสดงเจตนาผลิตภัณฑ์ที่มีความชำรุดบกพร่องดังกล่าว การเปลี่ยนคืนผลิตภัณฑ์ ต้องแสดงใบเสร็จการซื้อขาย ด้วยทุกครั้ง

4. ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์
การใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า วัสดุอันเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ยังรวมถึงข้อมูลสายการสปอนเซอร์ ผังการสปอนเซอร์ และข้อมูลทั้งหมดของพันธมิตร ข้อมูลธุรกิจ การผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แผนธุรกิจ และยอดขายของ รายรับและข้อมูลทางการเงินอื่น ฯลฯ อันถือเป็นข้อได้เปรียบทางการค้า เอกลักษณ์ทางการค้าและความลับทางการค้าและความลับทางธุรกิจอันเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ถือเป็นความลับและรักษาเยี่ยงความลับทางการค้าและความลับทางธุรกิจและถือเป็น “ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์” ภายใต้สัญญาพันธมิตรธุรกิจกรณิการ์เทวี

5. จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ
5.1. การอธิบายและการสาธิต พันธมิตรธุรกิจกรณิการ์เทวีต้องอธิบายคุณลักษณะและคุณประโยชน์ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของราคาผลิตภัณฑ์ วิธีการชำระเงิน พันธมิตรธุรกิจกรณิการ์เทวีต้องประพฤติตนอย่างสุภาพอ่อนน้อมคำนึงถึงผลประโยชน์ผู้มุ่งหวังก่อน ไม่ใช้กลยุทธ์กดดันให้ซื้อผลิตภัณฑ์ และนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือแผนธุรกิจอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
5.2. การตอบคำถาม พันธมิตรธุรกิจต้องตอบคำถามของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และข้อเสนอ ถูกต้องตามความเป็นจริงและเป็นที่เข้าใจโดยทั่วกัน ไม่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง การกล่าวอ้างถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์จะให้เฉพาะข้อมูลที่ผ่านการรับรองจากบริษัทแล้วเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นวาจา หรือลายลักษณ์อักษรก็ตาม
5.3. อุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจ ที่ผลิตหรือจัดทำขึ้นเพื่อใช้ดำเนินธุรกิจกรณิการ์เทวี พันธมิตรธุรกิจกรณิการ์เทวีสามารถผลิตอุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจซึ่งมีเนื้อหาทั่วไปเพื่อส่งเสริมการจัดจำหน่ายหรือโฆษณาอย่างถูกต้อง
บริษัทสงวนสิทธิ์ขาดในการ ตรวจสอบอุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจทุกประเภทและตัดสินว่าเหมาะสมในการใช้ในตลาดหรือไม่ ภายหลังการตรวจสอบ บริษัทอาจสั่งปรับปรุงอุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจหรือให้ดำเนินการใด ๆ ตามความเหมาะสม

6. การร้องเรียน
พันธมิตรธุรกิจผู้เชื่อว่าพันธมิตรธุรกิจท่านอื่นได้ละเมิดนโยบายธุรกิจของบริษัท และ/หรือ ระเบียบปฏิบัติ หรือได้รับรู้เป็นการส่วนตัวถึงกิจกรรมซึ่งนำไปสู่การละเมิดดังกล่าว ต้องแจ้งบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการละเมิด และแสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงทุกประการที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดนั้น สำเนาของคำบอกกล่าวนี้

7. บทลงโทษ
เมื่อบริษัทได้พินิจอย่างเด็ดขาดตัดสินว่าพันธมิตรธุรกิจได้ละเมิดระเบียบปฏิบัติหรือนโยบายธุรกิจจริง จึงมีผลลงโทษดังต่อไปนี้
7.1. เพิกถอนสถานภาพการเป็นพันธมิตรธุรกิจ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7.2. การยกเลิกการเป็นผู้สปอนเซอร์ของพันธมิตรธุรกิจดาวน์ไลน์ หรือที่เรียกว่า “การยกเลิกการสปอนเซอร์” และ/หรือ จำกัดสิทธิในการ ให้สปอนเซอร์ผู้อื่น
7.3. กำหนดให้คืนเงินผลประโยชน์ที่ได้รับจากบริษัทหรือบริษัทสงวนสิทธิ์การโอนเงินค่าคอมมิชชั่น
7.4. ถอดจากการดำรงคุณสมบัติและกำหนดให้คืนวัตถุอันเป็นหลักฐานในการดำรงคุณสมบัตินั้น (ตัวอย่างเช่น เข็มรางวัล ประกาศนียบัตร ฯลฯ)
7.5. สั่งให้จัดทำหนังสือแสดงการรับรู้ถึงการละเมิดดังกล่าว และให้ลงนามรับว่าจะไม่ละเมิดสัญญาพันธมิตรธุรกิจในอนาคต

8. การสิ้นสุดสถานะพันธมิตรธุรกิจกรณิการ์เทวี
8.1. เลิกสัญญาด้วยตนเอง กรณีลาออกจากการเป็นพันธมิตรกรณิการ์เทวี ได้ทุกเมื่อ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัท
8.2. บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสถานภาพการเป็นพันธมิตรธุรกิจได้ทุกเมื่อหลังตรวจสอบว่าพันธมิตรไม่ปฏิบัติตามนโยบายธุรกิจรวมถึงระเบียบปฏิบัติและข้อห้ามของบริษัทรวมถึงการกระทำใดๆที่ส่งผลเสื่อมเสียแก่บริษัท โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

8.3 พันธมิตรกรณิการ์เทวี ที่ทำการสมัครสมาชิกตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เมื่อได้หยุดกิจกรรมเป็นเวลา 1 ปี (นับแต่วันที่หยุดกิจกรรม) ให้ถือว่าพันธมิตรกรณิการ์เทวีนั้นพ้นสภาพพันธมิตร

**เงื่อนไขพิเศษ*** พันธมิตรกรณิการ์เทวี ที่ทำการสมัครสมาชิกในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2560 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 และได้หยุดกิจกรรมเป็นเวลานานกว่า 1 ปี บริษัทยินดีต้อนรับกลับมาเริ่มทำกิจกรรมอีกครั้ง โดย กำหนดการกลับมาทำกิจกรรมอีกครั้งต้องมียอดสั่งซื้อส่วนตัวในแผนธุรกิจไม่ต่ำกว่า 600 PV ภายในวันที่ 31 มิถุนายน 2563 จึงให้ถือว่าเป็นการรักษาสภาพพันธมิตรกรณิการ์เทวีไว้ต่อไปได้

***คำอธิบายความหมายของ “หยุดกิจกรรม” ตามระเบียบนี้ เมื่อเข้าเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งต่อไปนี้ให้ถือว่าพันธมิตรกรณิการ์เทวี พ้นสถานภาพสมาชิก โดยที่บริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• ไม่มีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทในระบบการจำหน่ายตามแผนธุรกิจ
• ไม่แนะนำ-จำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทในแผนธุรกิจ
• ไม่มีการเสนอแผนธุรกิจของบริษัทแก่ผู้มุ่งหวัง
• ไม่มีการเข้าร่วมการประชุมเพื่อการรับสมาชิก การฝึกอบรม หรือการเสริมสร้างกำลังใจที่จัดขึ้นโดยโดยบริษัทหรือทีมงานต้นสาย หรือการประชุมใด ๆ

8.4 หากสมาชิกไม่ดำเนินการปิดรหัสภายใน 90 วัน หลังกรอกรายละเอียดสมัครสมาชิกให้ถือว่าการสมัครสมาชิกนั้นไม่สมบูรณ์และรหัสสมาชิกนั้นสามารถถูกแทนที่ด้วยผู้ประสงค์ร่วมธุรกิจท่านอื่นได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่หากรหัสมาชิกที่พ้นกำหนดระยะเวลา 90 วันแล้วนั้น ยังไม่ถูกแทนที่ด้วยสมาชิกท่านใหม่ ท่านเจ้าของรหัสเก่าสามารถแจ้งบริษัทเพื่อทำการ Active รหัสนั้น

9. การโอนสิทธิการเป็นสมาชิกแก่ผู้รับมรดก สามารถกระทำได้เมื่อผู้รับมรดกมีคุณสมบัติครบตรงตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดข้างต้นข้อความยินยอมก่อนทำการสมัครสมาชิก

เรียน บริษัท กรณิการ์เทวี คอร์ปอเรชั่นจำกัด

ข้าพเจ้าประสงค์สมัครเป็นพันธมิตรธุรกิจกรณิการ์เทวีโดยได้ทราบระเบียบการแห่งความComplete และข้าพเจ้าตระหนักดีว่าการสมัครเป็นพันธมิตรธุรกิจ มิได้ทำให้ข้าพเจ้าเป็นลูกจ้าง หรือเป็นตัวแทนของบริษัทกรณิการ์เทวี ทั้งมิได้เป็นการให้อำนาจแก่ข้าพเจ้าในการเจรจาหรือกระทำการแทนบุคคลดังกล่าว ข้าพเจ้ารับรองว่าจะดำเนินธุรกิจ ซื้อ-ขาย ผลิตภัณฑ์กรณิการ์เทวี และผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่นๆของบริษัท พร้อมแนะนำให้บุคคลอื่นเข้ามาเป็นพันธมิตรธุรกิจด้วยความสุจริต ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตาม คู่มือแผนการตลาด แผนดำเนินธุรกิจ ระเบียบการแห่งความCompleteข้อปฏิบัติและจรรยาบรรณ รวมทั้งประกาศ หรือคำสั่งของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคตโดยเคร่งครัด

ข้าพเจ้ายอมรับว่าการเป็นพันธมิตรธุรกิจจะถูกเพิกถอนโดยอัตโนมัติ หากข้าพเจ้ามิได้ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายชื่อและลำดับการแนะนำในฐานะพันธมิตรธุรกิจกรณิการ์เทวีของข้าพเจ้าเป็นไปโดยถูกต้อง และไม่มีการบังคับแต่อย่างใด

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้อ่านโดยละเอียด เข้าใจ และตกลงตามข้อกำหนดต่าง ๆ ตามที่ระบุก่อนทำการสมัครนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองด้วยว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่กล่าวทั้งหมดข้างต้นถูกต้อง

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้