ข้อตกลงพันธมิตร

ข้อตกลงพันธมิตรก่อนทำการสมัคร (ระบบอุปถัมภ์)

ข้อปฏิบัติ และคุณสมบัติพันธมิตรธุรกิจกรณิการ์เทวี
1.1. บริษัทให้อิสระแก่ทุก เชื้อชาติ สัญชาติ ลัทธิการเมือง หรือศาสนา โดยไม่แบ่งแยก โดยผู้สมัครต้องมีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร โดยแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้ ผ่านช่องทาง   ไลน์ @thewie หรือกรอกรายละเอียดใน ช่องหมายเหตุ ของการสั่งซื้อครั้งแรกได้ หลังจากทำการสมัครสมาชิกแล้ว

  1. เลขบัตรประจำตัวประชาชน(สำหรับผู้มีสัญชาติไทยและพำนักในประเทศไทย)
  2. เลขพาสปอร์ต(สำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่พำนักในต่างประเทศ หรือชาวต่างชาติ)
  3. เลขที่บัญชีธนาคาที่มีชื่อตรงกับการสมัครเท่านั้น 

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีบัญชีธนาคาร สามารถระบุเป็น Paypal  หรือ ให้บริษัทโอนโบนัสกลับเข้า E-Wallet เพื่อใช้สั่งซื้อสินค้าต่อไปได้


1.2. ทั้งนี้ผู้สมัครใหม่ต้องมี “ผู้สปอนเซอร์/ผู้แนะนำ” กรณีที่มีผู้แนะนำกรุณาแจ้งชื่อผู้แนะนำในช่องหมายเหตุการสั่งซื้อ หากไม่มีผู้แนะนำ บริษัทจะจัดหาให้ต่อไป
1.3. บริษัทจะทำการยืนยัน หลังตรวจสอบเอกสารและรายละเอียดตามเงื่อนไขการสมัครครบถ้วนแล้ว จึงปลดล็อคเพื่อให้พันธมิตรรับสิทธิ์ตามแผนงาน
1.4. ต้องไม่เป็นลูกจ้างของบริษัทขายตรงในขณะสมัคร หรือตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตเป็นพันธมิตรธุรกิจกรณิการ์เทวี
1.5. ต้องไม่เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุก หรือถูกคุมขังในทัณฑสถานใด ๆ ประกอบธุรกิจโดยผิดกฎหมาย หนีภาษี หลอกลวงลูกค้า หรือความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวง

พันธมิตรที่ทำการลงทะเบียนครบถ้วนตามคุณสมบัติที่บริษัทตั้งไว้เท่านั้น จึงมีสิทธิ์รับผลตอบแทนตามแผนธุรกิจรายได้เชิงรับ และรวมถึงสามารถให้การสปอนเซอร์แก่พันธมิตรรายอื่นๆได้2. ข้อห้ามพันธมิตรธุรกิจกรณิการเทวี
2.1. กล่าวอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์ แผนการตลาดหรือจัดจำหน่ายเกินกว่าที่คณะกรรมการอาหารและยาของทุกประเทศกำหนดไว้
2.2. จำหน่ายต่ำกว่าราคาที่บริษัทกำหนดไว้
2.3. ใช้โลโก้ลิขสิทธิ์ของบริษัทในทางมิชอบ หรือกระทำการใดๆให้บริษัทเสื่อมเสีย
2.4. กระทำการซื้อขายข้ามกลุ่มหรือสายงาน ซึ่งมิได้สปอนเซอร์เองหรือจากทีมงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
2.5. กระทำการค้าโดย การหลอกลวงหรือขัดต่อกฎหมาย ใช้วิธีการลวงล่อให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคในด้านราคา บริการ และสิทธิพิเศษอื่นใดที่ผู้บริโภคควรได้รับ
2.6. ชักจูงพันธมิตรสายงานอื่นให้เปลี่ยนสายการสปอนเซอร์ เปลี่ยนหรือละทิ้งสถานภาพการเป็นพันธมิตรเก่าแล้วสมัครสมาชิกใหม่กับตน

3. การรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์กรณิการ์เทวี
3.1. การจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรณิการ์เทวี ต้องมีใบเสร็จซื้อ-ขายที่ถูกต้อง จากบริษัทแนบไปกับสินค้า
3.2. บริษัทรับประกันความพึงพอใจ ประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ตรงตามฉลากบรรจุภัณฑ์ และยินดีรับเปลี่ยนคืนผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใน 15 วัน นับจากที่ได้รับหนังสือแสดงเจตนาคืนผลิตภัณฑ์ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากทางบริษัทโดยตรง
3.3. พันธมิตรต้องแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัททราบ และจัดส่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวคืนสู่บริษัทภายใน 7 วัน นับจากวันรับผลิตภัณฑ์ หลังจากนั้นบริษัทจะทำการจัดส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่พันธมิตรภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแสดงเจตนาผลิตภัณฑ์ที่มีความชำรุดบกพร่องดังกล่าว การเปลี่ยนคืนผลิตภัณฑ์ ต้องแสดงใบเสร็จการซื้อขาย ด้วยทุกครั้ง

4. ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์
การใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า วัสดุอันเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ยังรวมถึงข้อมูลสายการสปอนเซอร์ ผังการสปอนเซอร์ และข้อมูลทั้งหมดของพันธมิตร ข้อมูลธุรกิจ การผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แผนธุรกิจ และยอดขายของ รายรับและข้อมูลทางการเงินอื่น ฯลฯ อันถือเป็นข้อได้เปรียบทางการค้า เอกลักษณ์ทางการค้าและความลับทางการค้าและความลับทางธุรกิจอันเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ถือเป็นความลับและรักษาเยี่ยงความลับทางการค้าและความลับทางธุรกิจและถือเป็น “ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์” ภายใต้สัญญาพันธมิตรธุรกิจกรณิการ์เทวี

5. จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ
5.1. การอธิบายและการสาธิต พันธมิตรธุรกิจกรณิการ์เทวีต้องอธิบายคุณลักษณะและคุณประโยชน์ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของราคาผลิตภัณฑ์ วิธีการชำระเงิน พันธมิตรธุรกิจกรณิการ์เทวีต้องประพฤติตนอย่างสุภาพอ่อนน้อมคำนึงถึงผลประโยชน์ผู้มุ่งหวังก่อน ไม่ใช้กลยุทธ์กดดันให้ซื้อผลิตภัณฑ์ และนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือแผนธุรกิจอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
5.2. การตอบคำถาม พันธมิตรธุรกิจต้องตอบคำถามของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และข้อเสนอ ถูกต้องตามความเป็นจริงและเป็นที่เข้าใจโดยทั่วกัน ไม่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง การกล่าวอ้างถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์จะให้เฉพาะข้อมูลที่ผ่านการรับรองจากบริษัทแล้วเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นวาจา หรือลายลักษณ์อักษรก็ตาม
5.3. อุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจ ที่ผลิตหรือจัดทำขึ้นเพื่อใช้ดำเนินธุรกิจกรณิการ์เทวี พันธมิตรธุรกิจกรณิการ์เทวีสามารถผลิตอุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจซึ่งมีเนื้อหาทั่วไปเพื่อส่งเสริมการจัดจำหน่ายหรือโฆษณาอย่างถูกต้อง
บริษัทสงวนสิทธิ์ขาดในการ ตรวจสอบอุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจทุกประเภทและตัดสินว่าเหมาะสมในการใช้ในตลาดหรือไม่ ภายหลังการตรวจสอบ บริษัทอาจสั่งปรับปรุงอุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจหรือให้ดำเนินการใด ๆ ตามความเหมาะสม

6. การร้องเรียน
พันธมิตรธุรกิจผู้เชื่อว่าพันธมิตรธุรกิจท่านอื่นได้ละเมิดนโยบายธุรกิจของบริษัท และ/หรือ ระเบียบปฏิบัติ หรือได้รับรู้เป็นการส่วนตัวถึงกิจกรรมซึ่งนำไปสู่การละเมิดดังกล่าว ต้องแจ้งบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการละเมิด และแสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงทุกประการที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดนั้น สำเนาของคำบอกกล่าวนี้

7. บทลงโทษ
เมื่อบริษัทได้พินิจอย่างเด็ดขาดตัดสินว่าพันธมิตรธุรกิจได้ละเมิดระเบียบปฏิบัติหรือนโยบายธุรกิจจริง จึงมีผลลงโทษดังต่อไปนี้
7.1. เพิกถอนสถานภาพการเป็นพันธมิตรธุรกิจ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7.2. การยกเลิกการเป็นผู้สปอนเซอร์ของพันธมิตรธุรกิจดาวน์ไลน์ หรือที่เรียกว่า “การยกเลิกการสปอนเซอร์” และ/หรือ จำกัดสิทธิในการ ให้สปอนเซอร์ผู้อื่น
7.3. กำหนดให้คืนเงินผลประโยชน์ที่ได้รับจากบริษัทหรือบริษัทสงวนสิทธิ์การโอนเงินค่าคอมมิชชั่น
7.4. ถอดจากการดำรงคุณสมบัติและกำหนดให้คืนวัตถุอันเป็นหลักฐานในการดำรงคุณสมบัตินั้น (ตัวอย่างเช่น เข็มรางวัล ประกาศนียบัตร ฯลฯ)
7.5. สั่งให้จัดทำหนังสือแสดงการรับรู้ถึงการละเมิดดังกล่าว และให้ลงนามรับว่าจะไม่ละเมิดสัญญาพันธมิตรธุรกิจในอนาคต

8. การสิ้นสุดสถานะพันธมิตรธุรกิจกรณิการ์เทวี
8.1. เลิกสัญญาด้วยตนเอง กรณีลาออกจากการเป็นพันธมิตรกรณิการ์เทวี ได้ทุกเมื่อ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัท
8.2. บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสถานภาพการเป็นพันธมิตรธุรกิจได้ทุกเมื่อหลังตรวจสอบว่าพันธมิตรไม่ปฏิบัติตามนโยบายธุรกิจรวมถึงระเบียบปฏิบัติและข้อห้ามของบริษัทรวมถึงการกระทำใดๆที่ส่งผลเสื่อมเสียแก่บริษัท โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

9. การโอนสิทธิการเป็นสมาชิกแก่ผู้รับมรดก สามารถกระทำได้เมื่อผู้รับมรดกมีคุณสมบัติครบตรงตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดข้างต้นข้อความยินยอมก่อนทำการสมัครสมาชิก

เรียน บริษัท กรณิการ์เทวี คอร์ปอเรชั่นจำกัด

ข้าพเจ้าประสงค์สมัครเป็นพันธมิตรธุรกิจกรณิการ์เทวีโดยได้ทราบระเบียบการแห่งความComplete และข้าพเจ้าตระหนักดีว่าการสมัครเป็นพันธมิตรธุรกิจ มิได้ทำให้ข้าพเจ้าเป็นลูกจ้าง หรือเป็นตัวแทนของบริษัทกรณิการ์เทวี ทั้งมิได้เป็นการให้อำนาจแก่ข้าพเจ้าในการเจรจาหรือกระทำการแทนบุคคลดังกล่าว ข้าพเจ้ารับรองว่าจะดำเนินธุรกิจ ซื้อ-ขาย ผลิตภัณฑ์กรณิการ์เทวี และผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่นๆของบริษัท พร้อมแนะนำให้บุคคลอื่นเข้ามาเป็นพันธมิตรธุรกิจด้วยความสุจริต ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตาม คู่มือแผนการตลาด แผนดำเนินธุรกิจ ระเบียบการแห่งความCompleteข้อปฏิบัติและจรรยาบรรณ รวมทั้งประกาศ หรือคำสั่งของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคตโดยเคร่งครัด

ข้าพเจ้ายอมรับว่าการเป็นพันธมิตรธุรกิจจะถูกเพิกถอนโดยอัตโนมัติ หากข้าพเจ้ามิได้ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายชื่อและลำดับการแนะนำในฐานะพันธมิตรธุรกิจกรณิการ์เทวีของข้าพเจ้าเป็นไปโดยถูกต้อง และไม่มีการบังคับแต่อย่างใด

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้อ่านโดยละเอียด เข้าใจ และตกลงตามข้อกำหนดต่าง ๆ ตามที่ระบุก่อนทำการสมัครนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองด้วยว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่กล่าวทั้งหมดข้างต้นถูกต้อง

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้